ผู้บังคับบัญชา ร้อย ตชด.217 

 

พ.ต.ต.มนัส   ทองปน 

ผบ.ร้อย ตชด.217 

 

ร.ต.อ.สุรันดร์   นนทะดี 

รอง ผบ.ฯ ร้อย ตชด.217

 

 

ร.ต.อ.เดชดวง   โม่มกลาง

รอง ผบ.ฯ ร้อย ตชด.217