จนท.งาน ธกวส.ฯ

ด.ต.สมัย   ฤกษ์ศรี  

ผบ.หมู่ / หน.งาน ธกวส.ร้อย ตชด.217

08 - 1760 - 6752

 

 

ด.ต.อภิวัฒน์   ใหม่มี

ผบ.หมู่ / จนท.งาน ธกวส.ร้อย ตชด.217

08 - 1967 - 5220

 

 

ส.ต.อ.ทินกร   ขาวงาม 

ผบ.หมู่ / จนท.งาน ธกวส.ร้อย ตชด.217

06 - 5830 - 5179