จนท.งาน กร.ฯ

 

ด.ต.สมศักดิ์   ถนอมสัตย์  

ผบ.หมู่ / หน.กร.ฯ ร้อย ตชด.217 

08 - 9627 - 5354

 

 

 

ด.ต.ประสิทธิ์  คงโนนกอก

ผบ.หมู่ / จนท.กร.ฯ ร้อย ตชด.217 

08 - 1186 - 3299

ส.ต.ท.สุนทร  ลาหลายเลิศ

ผบ.หมู่ / จนท.กร.ฯ ร้อย ตชด.217 

06 - 2337 - 2139