งาน กง.ฯ

  

ร.ต.ท.หญิง กรองทิพย์  วันโสม 

รอง สว.( ป. ) กก.ตชด.21 / หน.กง.ร้อย ตชด.217

08 - 9576 - 9322

 

  

ด.ต.ภูวนาจ  จบปาน

ผบ.หมู่ / จนท.กง.ร้อย ตชด.217

09 - 3324 - 4736

 

  

ส.ต.ท.ทศพร   สุขหมั่น

ผบ.หมู่ / จนท.กง.ร้อย ตชด.217 

06 - 3060 - 9936