ประวัติกองร้อยฯ 

ประวัติกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 217

ประวัติ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๗  พอสังเขป ดังนี้

  ...เดิมทีชื่อ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔ จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ตามคำสั่งกรมตำรวจที่ ๑๑๓/๒๕๐๖  ลง  ๖ มกราคม ๒๕๐  ตั้งที่บ้านกาบเชิง ตำบลกาบเชิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  โดยใช้ที่ดินบริเวณป่าสงวน จำนวน ๘๐๐ ไร่ เป็นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าว ปรากฏในหนังสือสำคัญที่ดินที่ ๙๗๔/๙๒  ลง ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘ และ ขึ้นทะเบียนเป็นแปลงหมายเลขที่ สร.๑๒๙๓ มี ร.ต.อ.ชูรัช  สิทธิกำจร รักษาการหน่วย ผู้บังคับกองร้อยชายแดนที่ ๔ ปกครองบังคับบัญชาหน่วยในสังกัด คือ มว.ชด.ที่ ๕๗ ,มว.ชด.ที่ ๑๐, มว.ชด.ที่ ๖๒,   มว.ชด.ที่ ๑๑ และ มว.ชด.ที่ ๑๒  เมื่อวันที่ ๒๔๐๑๑๕ ก.ค.๒๕๒๐ ได้มีทหารเขมรแดงร่วมกับองค์การเซียม ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน โจมตีที่ตั้ง ร้อย ๒ ตชด.เขต ๓ บ.กาบเชิง กิ่ง อ.กาบเชิง จว.สุรินทร์ ด้วยอาวุธปืนหนัก และอาวุธปืนเล็กกลอย่างหนาแน่น ทำให้ฝ่ายเราเสียชีวิต  ๕ นาย บาดเจ็บ ๑  นาย ครอบครัวราชการตำรวจเสียชีวิต ๔ คน ราษฎรในพื้นที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส อีกหลายคน อาคารบ้านพักถูกเพลิงไหม้เสียหาย ๓ หลัง อาวุธยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือสื่อสารบางส่วนสูญหาย กองทัพภาค ๒ สน.และ กก.ตชด.เขต ๓ ได้สั่งการให้ ผบ.หน่วย อพยพย้ายครอบครัวข้าราชการตำรวจไปอยู่ในที่ปลอดภัยภายใน  ๗  วัน พร้อมกับหาที่ตั้งอาคารใหม่ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์    ตาม วิทยุ มทภ.๒ สน.ที่ สร.๓๙๗๑/ว.๖๕ ลง ๒๘ ก.ค.๒๕๒๐ และ วิทยุ ผกก.ตชด.เขต ๓ ด่านมาก ที่ ยก.๖๓๒/๒๐ ลง ๓ ส.ค.๒๕๒๐ และได้เคลื่อนย้ายที่ทำการ ที่ตั้งถาวรแห่งใหม่บริเวณ บ.กังแอน (UB ๒๙๑๑๗๙) ต.กังแอน อ.ปราสาท จว.สุรินทร์ โดยใช้ที่ดินราชพัสดุ อ.ปราสาท เป็นที่ตั้งอาคารบ้านพัก ที่ดินแปลงดังกล่าว กรมอารักษ์ ได้มอบให้ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๙๖ ไร่ ๒ งาน ๗๕ ตารางวา

มี อาณาเขต ดังนี้

  • ทิศตะวันออกจดทางสาธารณประโยชน์     ระยะ     ๓๑๐.๐๐      เมตร
  • ทิศตะวันตกจดที่ดินราชพัสดุ       ระยะ     ๓๑๐.๐๐      เมตร
  • ทิศใต้จดที่ดินราชพัสดุ โรงพยาบาลปราสาท        ระยะ     ๔๗๔.๐๐      เมตร
  • ทิศเหนือจดที่ดินราชพัสดุโรงเรียนประสาทวิทยาคาร  ระยะ    ๕๑๑.๐๐      เมตร