มว.กองรักษาการณ์

ร.ต.อ.เกริกเกียรติ  เจริญพันธ์

หน.มชส./กองรักษาการณ์ ร้อย ตชด.217

08 - 5418 - 6723