มว.ตชด.2172

ที่ตั้งฐานปฎิบัติการตาตุม บ้านคะนา ตำบลตาตุม  อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

 

ร.ต.อ.สมพร  นามสำโรง

ผบ.มว.ตชด.2172

08 - 0138 - 2554

 

 

 

ร.ต.ต.จงกล   หนองทองทา

รอง ผบ.มว.ตชด.2172

 

 

 

ด.ต.อาทร  วิลามาศ

จ่า มว.ตชด.2172

 

 

 

ด.ต.นฤนาท  ปะแดง 

พนักงานวิทยุ มว.ตชด.2172

 

 

 

ส.ต.ต.ชาญณรงค์  วรรณแก้ว

เสมียน มว.ตชด.2172