มว.ตชด.2174

 

ที่ตั้งฐานปฎิบัติการเนิน 424 บ้านกะเลงเวก ตำบลเทพรักษา อ.สังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

ร.ต.อ.ก้องภพ  สุนี

ผบ.มว.ตชด.2174

06 - 4609 - 0980

 

 

 

ด.ต.มนตรี  ละอองดี 

รอง ผบ.มว.ตชด.2174

 

 

ด.ต.ปฎิกรณ์   ม่วงศรี

จ่า มว.ตชด.2174

 

 

ด.ต.ประยุทธ    เพิ่มงาม

พยาบาล มว.ตชด.2174

 

 

ด.ต.สิงสัน  กมณีย์

พนักงานวิทยุ มว.ตชด.2174

 

 

ด.ต.มานพ  อดุลรัมย์

เสมียน มว.ตชด.2174